logoMove
siatLogo
Delovni sklopi

1 PROJEKTNI MANAGEMENT IN KONTROLA KAKOVOSTI

2 PROMOCIJA IN DISEMINACIJA

3 REGIONALNA ENERGETSKA ZASNOVA IZRABE OVE

4 RAZVOJ SKUPNIH IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN URE IN OVE

5 ENERGIJA IN GRADNJA

6 ENERGETSKA UČINKOVITOST V ZGRADBAH

7 IZKORIŠČANJE SONČNE ENERGIJE

8 ČEZMEJNO POVEZOVANJE IZ SEKTORJA URE IN OVE


1. PROJEKTNI MANAGMENT IN KONTROLA KAKOVOSTI

Namen tega delovnega sklopa je, da se ustanovi in zagotovi delovanje projektne skupine.

Vodilni partner E-zavod vodi ter zagotavlja delovanje projektne skupine. Prav tako koordinira, komunicira, nadzira aktivnosti ter skrbi za kvaliteto rezultatov ter njihovo pravočasnost. Vsi partnerji skrbijo za nemoteno izvajanje projekta in vsebinsko ter finančno poročajo sekretariatu projekta.

Rezultati:

-         skupnem sodelovanju čezmejnega partnerstva,

-         vodenju nalog h končnim rezultatom,

-         vsebinsko in finančno uspešnem zaključku projekta.


2. PROMOCIJA IN DISEMINACIJA

Cilj tega sklopa je skupno promoviranje izdelkov ter storitev in njenih ponudnikov.

V okviru tega delovnega sklopa bomo pripravili promocijske materiale v obliki zloženk/brošur z naslednjimi vsebinami: promocija projekta, promoviranje čezmejnega energetskega koncepta, nizko energetske gradnje, vidikov učinkovite rabe energije (UVE) ter brošura namenjena približanju spremenljivost PV tehnologij širši javnosti. V okviru projekta se pripravijo članki za objavo v medijih ter e-novičke za diseminacijo aktivnosti/rezultatov. Organizirali bomo začetno in končno konferenca projekta namenjeno predstavitvi projekta in njegovih rezultatov , mednarodni simpozij o skupnih OVE vsebinah, konferenco za nizko energetsko gradnjo ter vodene ekskurzije za šolske skupine v demonstracijske centre.

Rezultati sklopa:

-         delujoča spletna stran projekta,

-         izdelanih 5000 izvodov promocijskih zloženk,

-         30 člankov objavljeno v medijih,

-         izdelana baza za obveščanje,

-         izdelano in poslano 12 e-novičk,

-         komunikacijska podpora vsem dejavnostim projekta.


3. REGIONALNA ENERGETSKA ZASNOVA IZRABE OVE

Namen tega delovnega sklopa je analiza regionalnega stanja čezmejnega področja in potenciala na področju obnovljivih virov energije (OVE) ter izdelava skupne regionalne energetske zasnove čezmejnega področja.

V projektu bomo pripravili metodologijo za izvedbo regionalne energetske zasnove izrabe obnovljivih virov energije. Vsak partner pridobi podatke o rabi OVE ter jih nato obdela in analizira stanje rabe energije regije. Prav tako bo pripravljena analiza izrabe potencialov OVE po posameznih regijah ter strategija in akcijski načrt za izrabo OVE s pilotno regijo Pomurje. Za konec se pripravi čezmejna regionalna energetska zasnova izrabe OVE.

Rezultati:

-         opravljena energetska analiza stanja čezmejnega področja,

-         izdelana čezmejna regionalna energetska zasnova


 

4. RAZVOJ SKUPNIH IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN URE IN OVE

Namen tega sklopa je povezovanje nosilcev znanja in tehnologij z razvojem skupnih izobraževalnih programov s področja URE in OVE ter tako dvigniti tehnološke in upravljavske kompetence na zadevnem področju z oblikovanjem čezmejnih partnerstev za prenos znanj na tretje trge.

V okviru projekta bomo analizirali nacionalne in čezmejne potrebe po izobraževanju in usposabljanju strokovne in splošne javnosti. Opravijo se pogovori in sestanki z nacionalnimi pristojnimi organi, različnimi izobraževalnimi, razvojnimi in raziskovalnimi institucijami, strokovnimi društvi, energetskimi institucijami, velikimi, srednjimi in malimi podjetji, lokalnimi skupnosti ter drugimi zainteresiranimi strankami glede potreb po usposabljanju in izobraževanju. Prav tako bomo partnerji pripravili vsebino programa ter akcijski načrt usposabljanja in izobraževanja splošne in strokovne javnosti na področju OVE in URE. V projektu bomo povezali nosilce izobraževanja ter formirali osnutek študijskega modela s področja OVE in URE. Pripravili bomo brošure-kataloge za promocijo programov usposabljanja in izobraževanja ter izvedli seminarje za strokovno javnost in na nacionalnem nivoju za splošno javnost.

Rezultati:

-         izdelana analiza potreb po znanju (URE in OVE) v industriji in javnem sektorju,

-         program za praktično izobraževanje strokovne in splošne javnosti,

-         priprava vsebinskega osnutka bilateralnega modularnega izobraževanja na področju URE in OVE:

  1. izvedenih 8 čezmejnih delavnic; 4 seminarji in 4 konference,
  2. izvedenih 8 praktičnih delavnic na področju OVE in URE za strokovno javnost,
  3. izvedenih štirih (4) seminarjev na nacionalnem nivoju za splošno javnost.

5. ENERGIJA IN GRADNJA

Namen tega sklopa je izboljšanje energetske učinkovitosti v javnih stavbah, nudenje strokovne pomoči ter promocija primerov dobrih praks nizko energijske in pasivne gradnje.

V projektu bomo pripravili promocijsko gradivo in izvedli izobraževalne module za usposabljanje arhitektov in projektantov glede nizko energijske in pasivne gradnje. Obdelali bomo podatke o primerih dobrih praks nizko energetskih in pasivnih zgradb ter pripravili katalog za promocijo in osveščanje javnosti. Prav tako bomo organizirali ter izvedli module praktičnih delavnic namenjene izobraževanju strokovne javnosti. Izbrali se bodo trije posamezniki ali skupine projektantov z namenom priprave dokumentacije in izdelave treh modelov dobrih praks nizko energijske ali pasivne gradnje v Sloveniji. Nadaljnje se opravijo razgovori s predstavniki lokalnih skupnosti in drugimi zainteresiranimi strankami o možnostih nizko energetske ali pasivne novogradnje oziroma sanaciji obstoječe zgradbe v nizko energijsko ali pasivno zgradbo.

Rezultati:

-         izvedenih 8 modulov izobraževanja za arhitekte na 3 lokacijah, skupaj 24 delavnic,

-         usposobljenih najmanj 20 arhitektov,

-         izvedene 3 celovite projektne in tehnične dokumentacije za sanacijo obstoječih zgradb ali novogradnje za javni sektor,

-         katalog primerov dobrih praks o izvedenih nizko energetskih in pasivnih objektov,

-         priročnik za projektiranje nizko energetskih in pasivnih zgradb.


6. ENERGETSKA UČINKOVITOST V ZGRADBAH

Cilj tega delovnega sklopa je povečati energetsko učinkovitost v javnih zgradbah.

V začetku projekta bomo opravili preliminarne energetske preglede zgradb, ki so namenjeni analizi podatkov o fondu obstoječih javnih stavbah regije. Nadalje bomo v projektu opravili razširjene energetske preglede z analizo gradbene fizike, ki služijo energetskemu ukrepanju in se na podlagi le teh določijo organizacijski in investicijski ukrepi, kot osnova za energetsko sanacijo ovoja in strehe. Izdelali bomo idejne projekte za investicije v energetsko sanacijo zgradb in investicijska dokumentacija: študija izvedljivosti, analiza stroškov in koristi. Prav tako bomo pripravili brošuro o energetskem stanju zgradb in katalog za poslovno odločanje v investicije.

Rezultati:

-         280 preliminarnih energetskih pregledov zgradb,

-         35 detajlnih energetskih pregledov zgradb in analiz gradbene fizike,

-         8 investicijskih programov za investicije v infrastrukturo,

-         8 idejnih projektov,

-         8 analiz izvedljivosti in analiz stroškov in koristi,

-         Benchmarking analiza energetske učinkovitosti za 280 zgradb,

-         Izdelava brošure (AT-SLO) o energetskem stanju zgradb na čezmejnem področju,

-         Izdelava dveh katalogov za poslovno odločanje v investicije v javne zgradbe na podlagi 35 detajlnih energetskih pregledov zgradb.


 

7. IZKORIŠČANJE SONČNE ENERGIJE

Delovni sklop je namenjen vzpostavitvi in promociji sončnih elektrarn/sistemov solarne termije za potencialne investitorje širom Slovenije.

Izkoristiti je potrebno potencial sončne energije v lokalnih skupnostih. V okviru delovnega sklopa bomo izvedli analize primernih lokacij ter na podlagi teh izdelali idejne projekte. Temu sledi postavitev treh demonstracijskih centrov za področje fotovoltaike namenjenih seznanjanju strokovne in splošne javnosti s praktično uporabo novih tehnologij in popularizacija fotovoltaike. Izdelali bomo še katalog za investitorje z namenom spodbuditi investicije v postavitev sončnih elektrarn/sistemov solarne termije.

Rezultati:

-         priprava motivacijske brošure (SLO, AT) za predstavnike občin in industrije

-         izbira potencialnih lokalnih skupnosti in preliminarna analiza primernosti lokacij po lokalnih skupnosti, ocena potenciala sončnega obsevanja

-         identifikacija 28 javnih zgradb ali drugih primernih lokacij za postavitev sončnih elektrarn/sistemov solarne termije

-         usklajevanje z vodilnimi ljudmi o postavitvi sončnih elektrarn/solarne termije na identificiranih javnih zgradbah ali drugih lokacijah

-         detajlni tehnični ogled in detajlna analiza 28 zgradb ali drugih lokacij

-         izdelava 28 poslovnih načrtov

-         izbira primerni lokacij in postavitev treh demonstracijskih centrov za področje fotovoltaike

-         priprava vsebine in izdelava dveh katalogov AT-SLO za investicijsko odločanje za postavitev sončnih elektrarn/sist. solarne termije


 

8. ČEZMEJNO POVEZOVANJE PODJETIJ IZ SEKTORJA URE IN OVE (LEB)

Namen sklopa je spodbuditi akterje na čezmejnem področju k iskanju skupnih poslovnih priložnosti in prenosu znanja na področju OVE in URE.

Izdelati je potrebno nove smernice za skupno delovanje podjetij in razvoj mednarodnih povezav, iskanje novih poslovnih priložnosti vključno s širjenjem obstoječih. V okviru delovnega sklopa želimo spodbuditi industrijo in podjetja k pripravi skupnih idej in projektov ter organizirati mednarodna srečanja proizvajalcev, ponudnikov, storitev ter produktov OVE in URE. Ob skupnem sodelovanju bodo upoštevali nacionalne in regijske posebnosti in pripravili usklajeno in trajnostno naravnano strategijo razvoja na področju OVE in URE.

Rezultati:

-         pregled obstoječih industrijskih in podjetniških povezav na področju URE in OVE

-         izdelava SWOT analize za poslovni sektor

-         izdelava promocijskega materiala

-         organizacija in izvedba 10 mednarodnih skupnih srečanj oziroma sestankov članov energetskih grozdov

-         organizacija 3 strokovnih ekskurzij za podjetja

-         priprava 2 skupnih projektov za podjetja

 

MOVE Delovni sklopi (.pdf)

 


Prijava ne E-noviceMGRT

MGRT_slo

   Piškotki

footer

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z uporabo teh piškotkov.

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

Sprejemam piškotke:

Kaj so piškotki